PROTOKÓŁ NR 27 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 16 MARCA 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVII Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 16 MARCA 2017 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000   w Muzeum Piastów Śląskich   w Brzegu , a zakończyła się o godzinie   14 00.

 

Ustawowy skład  Rady  –      21 radnych

Obecnych                         –     19 radnych

Nieobecnych                    –       2 radnych    (   lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.)

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty.

Proponowany porządek obrad:                                                                                                                                                                                           

 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia  26  stycznia  2017 r.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności  oraz  realizacji  uchwał Rady  Powiatu Brzeskiego.
 5. Wnioski, interpelacje i zapytania
 6. Perspektywy rozwoju stref ekonomicznych w Powiecie Brzeskim.
 7. Aktualna sytuacja w BCM.
 8. Pomoc społeczna w Powiecie Brzeskim – sprawozdanie  z działalności Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie  w Brzegu za 2016  rok  wraz   z bilansem potrzeb  na rok  2017 r.
 9. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzegu   z efektów pracy za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
 11. przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych ,w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( druk nr 1),
 12. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu ( druk nr 2),
 13. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( druk nr 3),
 14. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminami powiatu brzeskiego o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( druk nr  4),
 15. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Brzeskiego ( druk nr 5),
 16. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa ( druk nr 6),
 17. współdziałania z Województwem Opolskim przy przygotowaniu dokumentacji w celu uznania Muzeum Piastów Śląskich za Pomnik Historii ( druk nr 7),
 18. wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 8),
 19. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 ( druk nr 9),
 20. udzielenia dotacji dla OSP ( druk nr 10).
 21. Odpowiedzi Starosty  na wnioski,  interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie obrad sesji.