PROTOKÓŁ NR 28 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 30 MARCA 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVIII z sesji Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 30.03.2017

Sesja rozpoczęła się o godzinie 800   w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Brzegu , a zakończyła się  o godzinie   815 .

Ustawowy skład  Rady  –         21 radnych

Obecnych                         –        19 radnych

Nieobecnych                    –        2 radnych    (   lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.)

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały:
    1. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Brzeskiego

Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad