PROTOKÓŁ NR 29 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO w dniu 27 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/17 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 27 KWIETNIA 2017 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000 w sali przy ul. Wyszyńskiego  w Brzegu , a zakończyła się o godzinie 11 50.

Ustawowy skład  Rady  –      21 radnych

Obecnych                         –     19 radnych

Nieobecnych                    –       2 radnych    (   lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.)

 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia:  03.17 r. i 30.03.17 r.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności  oraz  realizacji  uchwał Rady  Powiatu Brzeskiego.
 5. Wnioski, interpelacje i zapytania
 6. Informacja pn. „Promocja i rozwój” – ref. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego  w Brzegu.
 7. Informacja ochrony zabytków w Powiecie Brzeskim na przykładzie 2016 roku  – ref. Główny Specjalista ds. ochrony zabytków.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie :
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych  ( druk nr  1),
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2),
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 ( druk nr 3).
 12. Odpowiedzi Starosty  na wnioski,  interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

Zamknięcie obrad sesji.