Trudna sytuacja ekonomiczno – finansowa brzeskiego szpitala

W Muzeum Piastów Śląskich 29 czerwca odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Brzeskiego, poświęcona zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego, omówieniu jego aktualnej sytuacji, ale również, a może raczej przede wszystkim, stanie bezpieczeństwa w powiecie brzeskim w 2016 roku.

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej, informacja o stanie sanitarnym, sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zrealizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pomimo obecności na sali komendantów, dyrektorów i inspektorów nie zostały nam przedstawione.

Przewodniczący rady powiatu postanowił zamknąć temat bezpieczeństwa w kilka minut, nie dopuszczając do projekcji przygotowanych prezentacji, które obrazowały szereg dokonań i osiągnięć podległych nam służb w roku 2016.

Brzeskie Centrum Medyczne jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zobowiązane jest do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki działalności wynikającej z ustawy o działalności leczniczej.

Wobec powyższego roczne sprawozdanie finansowe w terminie do 30 czerwca powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający, a więc radę powiatu. Aby rzetelnie dokonać analizy radni otrzymują bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Celem wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad swoim szpitalem oraz zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej, w terminie do 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest również do sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu RAPORTU O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ SPZOZ.

Raport taki powinien zawierać analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową.

Raport mający stanowić podstawę dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala przez podmiot tworzący nie trafił do dnia dzisiejszego na ręce radnych powiatu brzeskiego. Trafił, rzekomo, na ręce Zarządu Powiatu, lecz próżno szukać choćby słowa na ten temat w sprawozdaniu z prac Zarządu.

Czy Zarząd Powiatu Brzeskiego rzeczywiście widział i analizował ten dokument, tak ważny z punktu widzenia złej sytuacji ekonomiczno – finansowej brzeskiego szpitala? Dlaczego nie trafił on na ręce radnych powiatu brzeskiego?

Nawet obecny na sali radca prawny nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi kto owy dokument powinien otrzymać i dlaczego otrzymał go jedynie zarząd?

Termin wyznaczony przez ustawodawcę na przekazanie raportu uwzględnia przepisy ustawy o rachunkowości, dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych i pozwala na łączne przekazanie sprawozdania finansowego celem zatwierdzenia oraz ww. raportu, umożliwiając tym samym ich porównanie i weryfikację.

Choć od sesji minęło już ponad 10 dni, pomimo naszego wniosku o przekazanie wszystkim radnym tego dokumentu, dalej na niego czekamy.

Wracając do twardych danych zaznaczyć należy, iż wynik z całokształtu działalności Brzeskiego Centrum Medycznego za rok 2016 to strata na poziomie ponad 1,4 mln zł. Przygotowana przez dyrektora placówki prezentacja o dość tendencyjnym charakterze miała nas jednak przekonać, że w gruncie rzeczy osiągnięty ujemny wynik, na tle 10 poprzednich lat, jest swojego rodzaju sukcesem.

Czy ktoś dał się na to nabrać? Radni Klubu Platformy Obywatelskiej z pewnością nie! Sukces będzie wtedy, gdy poprzez dobre zarządzanie szpital zbilansuje się lub osiągnie wynik dodatni. Wiele szpitali, nawet w województwie opolskim, osiąga wyniki dodatnie, a z wypracowanego zysku inwestuje, remontuje, a nawet wypłaca premie swoim pracownikom.

Próby szukania przyczyn ujemnego wyniku finansowego w uwarunkowaniach zewnętrznych to bardzo kręta i zawiła logika, której zrozumieć nie potrafię. Warto również zaznaczyć, że tylko podczas obecnej kadencji rady powiatu zatwierdziliśmy sprawozdania finansowe szpitala, który z całokształtu działalności przyniósł już łączną stratę ogółem przekraczającą kwotę 5,1 mln zł! Blisko 2,6 mln zł to środki, które bezpośrednio uszczupliły budżet powiatu. Ile inwestycji, remontów, nowego sprzętu medycznego można było kupić za te pieniądze?

Łączna kwota zobowiązań finansowych ogółem Brzeskiego Centrum Medycznego na koniec roku 2016 wyniosła ok. 10 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne to blisko 2,3 mln zł.

Prawdziwe przerażenie pojawiło się jednak w momencie omawiania bieżącej informacji o działalności szpitala. Tylko w ciągu 5 miesięcy roku 2017 szpital odnotował stratę w wysokości ponad 1,4 mln zł, a więc tyle, co za cały rok 2016!

Wobec powyższego stwierdzić należy, że niezwykle ważną kwestią w chwili obecnej jest szczera i merytoryczna dyskusja nad sytuacją ekonomiczno – finansową brzeskiego szpitala. Dyskusja przeprowadzona po wnikliwej analizie wspomnianego wyżej raportu.

Wykazana strata za rok 2016 oznacza, iż w oparciu właśnie o ten raport dyrektor musi teraz, w terminie 3 miesięcy, przygotować program naprawczy, a następnie program ten musi zatwierdzić podmiot tworzący. Tymczasem w planie pracy Rady Powiatu Brzeskiego wakacyjna przerwa, aż do końca września.

radny powiatu brzeskiego

Tomasz Zeman